ไม่มีวิทยาศาสตร์ยืนยัน ใช้ “ไหมขัดฟัน” แล้วดี

สหรัฐฯ ตัดสินใจ ตัดเรื่องประโยชน์จากการใช้ไหมขัดฟัน ออกไปจากคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการที่ประกาศทุกๆ 5 ปี หลังไม่พบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับรองประโยชน์ของไหมขัดฟัน